...Korat Team Working... 

  10 พฤษภาคม 2554 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  ถ.กำแหงสงคราม  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทร.(มท) 36400  หรือ  โทร.(TOT) 0-4424-0700