98
(31-1 ก.พ.65)
- การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์ ในวันที่ 31-1 กุมภาพันธ์
2565
97
(4-5 ม.ค.65)
- การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 4-5 มกราคม
2565
96
(14-15 พ.ย.64)

 

- การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน
2564
95
(12-14 ธ.ค.63)
- การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 13-14 ธันวาคม
2563
94
(24-25 พ.ย.63)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานโครงการ
พัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
93
(9-10 พ.ย.63)
- การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563
92
(18-19 ต.ค.63)
- การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และ
ศูนย์หัวใจ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563
91
(10-11 ต.ค.63)
- การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี
2563
ณ วัดทัพทันวัฒนาราม ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563
90
(29-30 ก.ย.63)
- การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันที่
30 กันยายน 2563
89
(26-28 ส.ค.63)
- การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ และโรงเรียนดวนใหญ่วิทยา ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563
88
(16-19 ส.ค.63)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรวดี เสด็จประทับแรม
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
(เป็นการส่วนพระองค์) ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563
87
(15-16 ก.ค.63)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม
สนับสนุนภารกิจภารกิจนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการตามนโยบาย
การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID 19)
การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยพลัง “บวร” พลัง พชอ. และวิถีเกษตรแบบครบวงจร
ณ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
86
(10-11 มิ.ย.63)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จไปทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์
(รอยต่อ ๕
 จังหวัด ในภาคตะวันออก) ณ สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563
85
(21-22 ม.ค.63)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดลพบุรี
ณ พื้นที่ฝึกสนามกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563
84
(7-8 ม.ค.63)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
จันทบุรี
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านบ่อชะอม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563
83
(1-4 ธ.ค.62)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานชลประทานที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2562
82
(29 พ.ย.62
ถึง
2 ธ.ค.62)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภา
จุฑาภรณ์ เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อฉัตรพระเจดีย์
ณ วัดเกษรศีลคุณ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562
81
(10-12 พ.ย.62)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
ณ วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
80
(6-8 พ.ย.62)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม
สนับสนุนภารกิจภารกิจนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
เดินทางไปตรวจราชการและติดตามนโยบายรัฐบาล
พร้อมเป็นประธานเปิดโรงงานอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพ
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
79
(4-5 พ.ย.62)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
78
(21 ก.ย.62 ถึง
ภารกิจยังไม่เสร็จ)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม
สนับสนุนภารกิจ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า)
จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2562 ถึง (ภารกิจยังไม่เสร็จสิ้น)
77
(18 - 19 ส.ค.62)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม
สนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีตรวจราชการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
ณ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก)
ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562
76
(16 เม.ย.62
ถึง
8 พ.ค.62)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
" พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว " รัชกาลที่ 10
ณ ที่ทำการโซน 2 โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2562
75
(4-6 มี.ค.62)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน
มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
ในวันที่ 5 มีนาคม 2562
74
(18-22 ก.พ.62)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน
มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
และจังหวัดสกลนคร
ใน
วันที่ 19 และ 21 กุมภาพันธ์ 2562
73
(4-7 ก.พ.62)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารพร้อมทั้งติดตั้งระบบประชุม
วิดีทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม
 ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562
72
(8-10 ม.ค.62)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน
มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
ในวันที่ 8-9 มกราคม 2562
71
(9 ธ.ค.61)

 

- การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
ในการ
จัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก " จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 9 ธันวาคม
2561
70
(5-7 ธ.ค.61)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน
มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
ในวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561
69
(2-4 ธ.ค.61)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติภารกิจและตรวจราชการ ณ จุดสกัดโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2561
68
(19-22 ต.ค.61)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน
มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 
ในวันที่ 20 และ 21 ตุลาคม 2561
67
(9-14 ส.ค.61)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
  
เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2561
66
(21-25 ก.ค.61)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารสนับสนุนภารกิจ
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล รวมทั้ง รับฟังปัญหา/ข้อคิดเห็นและการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหัวดูน บ้นหัวดูน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2561 และ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2561
65
(21-23 มิ.ย.61)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ 2 เมษายน 2558
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
วันที่
22 มิถุนายน 2561
64
(18-20 มิ.ย.61)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
และเข้าร่วมการฝึกภาคสนาม (FTX) การระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร
ประจำปี 2561 (C-MEX18) ณ พื้นที่กองบัญชาการช่วยงบที่ 2
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2561
63
(11-19 พ.ค.61)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
  
เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดสุริทร์
วันที่ 12 - 19 พฤษภาคม 2561
62
(5-9 พ.ค.61)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารสนับสนุนภารกิจ
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล รวมทั้ง รับฟังปัญหา/ข้อคิดเห็นและการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ณ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์
วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2561
61
(16-27 เม.ย.61)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
  
เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 17 - 26 เมษายน 2561
60
(3-7 มี.ค.61)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารสนับสนุนภารกิจ
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล รวมทั้ง รับฟังปัญหา/ข้อคิดเห็นและการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 4-6 มีนาคม 2561
59
(18-20 ก.พ.61)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ณ โรงเรียน
บ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
58
(3-7 ก.พ.61)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารสนับสนุนภารกิจ
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล รวมทั้ง รับฟังปัญหา/ข้อคิดเห็นและการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ณ พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2561
57
(28-30 ม.ค.61)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วันที่ 28-30 มกราคม 2561

56
(21-22 ธ.ค.60)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

55
(6-14 ธ.ค.60)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
และสุรินทร์
 
วันที่ 6-14 ธันวาคม 2560

54
(6-15 พ.ย.60)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ณ ที่ประทับแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์อุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 
วันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2560

53
(20-30 ต.ค.60)

 

 - ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในภารกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานอัยการสูงสุด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2560

52
(12 ก.ค.-
31 ส.ค.59)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ โดยทรงประทับแรม
ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ 12 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559

51
(4-6 ก.ค.59)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ มาทรงวาง
ศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (แห่งใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559

50
(21 พ.ค.-
10 มิ.ย.59)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ โดยทรงประทับแรม
ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ 21 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559
49
(16-17 พ.ค.59)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าแสนคูณ
ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559
48
(15-16 พ.ค.59)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตาเอ็ม ตำบลตาเกา
อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559
47
(12-13 พ.ค.59)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ
ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
46
(11-12 พ.ค.59)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
45
(10-11 พ.ค.59)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนพนมดงรัก ตำบลจีกแดก
อำเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร์
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559
44
(9-10 พ.ค.59)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน
"เพื่อนช่วยเพื่อน"
ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559
43
(8-9 พ.ค.59)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชุมชนสายยาวเฉลิม
พระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559

42
(23-25 มี.ค.59)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ มาทรงเปิด
พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

วัน
พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559
 

41
(21-23 มี.ค.59)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ มาทรง
พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
วัน
อังคารที่ 22 มีนาคม 2559

40
(10-20 มี.ค.59)

 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ โดยทรงประทับแรม
ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ 10 - 20 มี.ค.59
39
(26-27 ม.ค.59)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร 
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จฯ มาทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี
2559
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วันพุธที่
27 มกราคม 2559
38
(4-6 ม.ค.59)
  - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร 
แด่
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
 
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ
หมู่ที่ 8 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 
วันที่ 5 มกราคม 2559
37
(30 ธ.ค.58 -
1 ม.ค.59)
 - ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) 
ปฏิบัติราชการเพื่อประสานงานกับชุดสื่อสารดาวเทียมของ ศสส.สป.
เพื่อ ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 
ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ 30 ธ.ค.58 - 1 ม.ค.59
36
(30 ธ.ค.58 -
1 ม.ค.59)
  - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติธรรมและประทับแรม
ณ วัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
วันที่ 30 ธ.ค.58 - 1 ม.ค.59
35
(26-28 พ.ย.58)
 - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเสด็จฯ
มาทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE และทรงตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์ที่
27 พฤศจิกายน 2558
34
(29-30 ต.ค.58)
 - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558
33
(28-29 ต.ค.58)
 - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
โครงการฝายน้ำบ้านตรอก (ตอนล่าง) อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558
32
(27-28 ต.ค.58)
 - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558
31
(26-27 ต.ค.58)
 - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558
30
(25-26 ต.ค.58)
 - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ณ ที่ว่าการอำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558
29
(11 ก.ย.58)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุน
ภารกิจ
รื้อถอนร้านค้า มอปลาย่าง อำเภอปากช่อง-สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 11 กันยายน 2558
28
(24-26 ส.ค.58)
 - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ซึ่งเสด็จฯ มาทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดบ้านบึง ตำบลตูม
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558
27
(19-21 ส.ค.58)

 

 - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ซึ่งเสด็จฯ  มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ณ โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม
2558
26
(18-19 ส.ค.58)
 - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ซึ่งเสด็จฯ  มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ณ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ที่
19 สิงหาคม
2558
25
(17-18 ส.ค.58)
 - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ซึ่งเสด็จฯ  มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ณ โรงเรียนบ้านธาตุศรีนคร อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันจันทร์ที่
17 สิงหาคม
2558
24
(16 ส.ค.58)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ในกิจกรรม
 " Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ "
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหา 2558
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 สิงหาคม 2558
23
(13-15 ส.ค.58)

 

 - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ซึ่งเสด็จฯ  มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อยพิทยาคม ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ วันศุกร์ที่
14 สิงหาคม
2558
22
(12-13 มิ.ย.58)
 - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่เสด็จแทนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาทรงเป็นประธานเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ"ณ โรงเรียนวชิราลงกรณวราราม ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 13 มิถุนายน 2558
21
(11-13 พ.ค.58)
 - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ณ โรงเรียนอ่างศิลา หมู่ที่ 9 บ้านศิลารักษ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
20
(8 และ 15 พ.ค.58)
 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุน
ภารกิจ รื้อถอนร้านค้า มอปลาย่าง อำเภอปากช่อง-สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 8 และ 15 พฤษภาคม 2558
 
19
(22-23 ม.ค.58)
- ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2558

ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 23 มกราคม 2558
18
(4-6 ม.ค.58)

- ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ต.รุง
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 5 มกราคม 2558

17
(30 ธ.ค.57-
1 ม.ค.58)
   - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติธรรมและประทับแรม
ณ วัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
วันที่ 30 ธ.ค.57 - 1 ม.ค.58
16
(1-3 ธ.ค.57)
 - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี โดยทรงประทับแรม ณ ตำหนักเขื่อนสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่
1 – 3 ธันวาคม 2557
15
(16-17 พ.ย.57)
 - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัด
นครราชสีมา โดยประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับอาคารสุรสัมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่
16 – 17 พฤศจิกายน 2557
14
(18-20 ส.ค.57)
 - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
พระเจ้าววงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งจะเสด็จฯ มาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ในพระเกศพระประธานประจำศาลา และทรงเปิดแพรคลุมป้าย
ศาลาโสมสวลี 52 ปี ณ วัดกระทิง ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
13
(13-14 พ.ย.56)
   - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ พระเจ้าววงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชายาในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จไปทรงศึกษาดูงานของหลักสูตรหลักประจำโรงเรียน
เสนาธิการทหารบก ชุดที่ 92

ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
   
(14 พ.ย.56)
12
(5-6 ส.ค.56)
   - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
ณ วัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
  
(6 ส.ค.56) 
11
(17-18 ก.ค.56)
  - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ณ ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
  
(18 ก.ค.56

10
(22-28 มิ.ย.56)
 
 
  - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการฝึกซ้อม
การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี
2556 (C-MEX 13)
ณ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี
  
(23 – 27 มิ.ย.56)  
 
9
(19-20 มิ.ย.56)
 
  - ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ผาเสด็จ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
   
(20 มิ.ย.56)
 
8
(6-11 มิ.ย.56)

 

 
  -
ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
ในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จ.นครราชสีมา และ จ.สุรินทร์
  
(7-10 มิ.ย.56)
 
7
(16-17 มี.ค.56)
  - ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (พอ.สว.) ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดศรีสะเกษ
  
(16 - 17 มี.ค.56)
6
(31 ธ.ค.55
ถึง
1 ม.ค.56)
 - ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ซึ่งเสด็จมาทรงปฏิบัติธรรมและประทับแรม
ณ วัดใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  
(31.ค.55 ถึงวันที่ 1 ม.ค.56)
5
(18-20 พ.ย.55)
 - ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จมาประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดเขาศาลาอดุลฐานะจาโร ต.จรัส  อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

  
(วันที่ 19 พ.ย.55)
4
(28-29 ก.ค.55)
 - ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2555 และเดินทางไปตรวจ
ติดตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นต่างๆ จาก
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  ร้อยเอ็ด  และ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่างวันที่ 29 - 30 ก.ค.55   
  
(วันที่ 28-29 ก.ค.55)
3
(10-11 ม.ค.55)
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็น
ประธานเปิดงาน " เทศกาลโคนมแห่งชาติ " ประจำปี 2555
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
  
(วันที่ 11 มกราคม 2555)
2
(20-21 ธ.ค.54)
 
 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลัยลักษณ์ เสด็จมาทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ
แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ณ โรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก บ้านตาคง ตำบลตาคง
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
  
(วันที่ 21 ธันวาคม 2554)
1
(19-20 ธ.ค.54)
 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลัยลักษณ์ เสด็จมาทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ
แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ณ โรงเรียนบ้านสามเส้า บ้านสามเส้า ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์
จังหวัดศรีสะเกษ
  (วันที่ 20 ธันวาคม 2554)วินะรุด :