องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
  
(วันที่ 10-11 มกราคม 2555)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายสมชาย  แก้วกระจาย และ นายโยธิน  สง่าเนตรวินะรุด :   : 190154