โรงเรียนบ้านสามเส้า บ้านสามเส้า ตำบลละลาย
อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  (วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวินะรุด สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตรวินะรุด :   : 190154