ภารกิจ.. ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จมาประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดเขาศาลาอดุลฐานะจาโร  ต.จรัส  อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์

 
 
(วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2555)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายศุภชัย  ศรีแสง และ นายโยธิน  สง่าเนตรวินะรุด :   : 291155