ศสส.สป.ได้จัดทำใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
"ส่งเสริมคนดี มีคุณธรรม" โดยการเขียนบรรยายหรือส่งภาพถ่าย
การทำความดีผ่านแบบฟอร์ม "กาลครั้งหนึ่งความดี"

ท่าน ผอ.ธนิต  ฉันทากร ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ
ข้าราชการและลูกจ้าง ศสข.4 (นม) ทุกคน
9 ตุลาคม 2555
 


วินะรุด : : 11 ต.ค.55