การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการฝึกซ้อม
การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี
2556 (C-MEX 13)
ณ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี
ระหว่างวันที่ 23
–
27 มิถุนายน 2556
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายศุภชัย  ศรีแสง , นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตร
 วินะรุด :   : 110756