การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ณ ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
วันที่ 18 ก.ค.56
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายธนิต  ฉันทากร , นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ และ นายโยธิน  สง่าเนตร
 วินะรุด :   : 130856