ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ผาเสด็จ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ 20 มิ.ย.56


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตร
 วินะรุด :   : 100756