ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดศรีเกษ
ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2556

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ และ นายศุภชัย  ศรีแสง
 



วินะรุด :   : 080556