โครการติดตามความถูกต้องแม่นยำของช่องทางร้องทุกข์ผ่านระบบสายด่วน ๑๕๖๗
ณ จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวินะรุด  สู้ศึก , นายธีรยุทธิ์  มั่งมี และ นายโยธิน  สง่าเนตร
 วินะรุด :   : 101157