การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยทรงประทับแรม ณ ตำหนักเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่
1 – 3 ธันวาคม 2557


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ , นายกังวาล  ยะสูงเนิน และ นายโยธิน  สง่าเนตร
 วินะรุด :   : 291257