การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา
โดยประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับอาคารสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่
16 – 17 พฤศจิกายน 2557


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตร
 วินะรุด :   : 251157