การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร
ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ พระเจ้าววงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งจะเสด็จฯ มาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ในพระเกศพระประธานประจำศาลา และทรงเปิดแพรคลุมป้ายศาลาโสมสวลี ๕๒ ปี
ณ วัดกระทิง ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตร
 วินะรุด :   : 140157