การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร
ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ พระเจ้าววงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จไปทรงศึกษาดูงานของหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 92
ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  

ระหว่างวันที่ 13–14 พฤศจิกายน 2556
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวินะรุด  สู้ศึก , นายธีรยุทธิ์  มั่งมี และ นายโยธิน  สง่าเนตร
 วินะรุด :   : 140157