กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ชาวสื่อสาร
(COMMUNICATION CUP ครั้งที่ ๑)
ณ ศูนย์โทรคมนาคม กองทัพภาคที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
............

นักกีฬาจากหน่วยงาน : ๑. ศูนย์โทรคมนาคม กองทัพภาคที่ ๒
๒. สื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๓. สื่อสารกองบิน ๑
๔. สื่อสารมหาดไทย + สื่อสารตำรวจวินะรุด :   : 14 ม.ค.58