ประมูลการขายทอดตลาด
วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน
ของ ศสข.4 (นม)

ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
.............................

เตรียมการ ขนย้าย และจัดสถานที่ (26 ก.พ.58)
การประมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน
ของ ศสข.4 (นม) วันที่ 27 ก.พ.58วินะรุด :   : 11 มี.ค.58