การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนอ่างศิลา หมู่ที่ 9 บ้านศิลารักษ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ นายกังวาล  ยะสูงเนิน และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค.58)
 วินะรุด :   : 27 พ.ค.58