การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุน
ภารกิจ
รื้อถอนร้านค้า มอปลาย่าง อำเภอปากช่อง-สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 11 กันยายน 2558
........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายสังวรณ์  คงเมือง , นายธีรยุทธิ์  มั่งมี , นายแสงอรุณ แสงจักร์ และ นายโยธิน  สง่าเนตร
 วินะรุด :   : 170958