การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ซึ่งเสด็จฯ  มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ณ โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันพุธที่
21 สิงหาคม
2558
........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายศุภชัย  ศรีแสง , นายแสงอรุณ  แสงจักร์ และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558)
 วินะรุด :   : 31 ส.ค.58