การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ซึ่งเสด็จฯ มาทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดบ้านบึง ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558

........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวินะรุด  สู้ศึก , นายธีรยุทธิ์  มั่งมี และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558)
 วินะรุด :   : 31 ส.ค.58