การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ณ ที่ว่าการอำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558

........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ , นายกังวาล  ยะสูงเนิน และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2558)
 วินะรุด :   : 30 ต.ค.58