การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
โครงการฝายน้ำบ้านตรอก (ตอนล่าง) อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558

........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ , นายกังวาล  ยะสูงเนิน และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2558)
 วินะรุด :   : 05/11/58