การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558

........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ , นายกังวาล  ยะสูงเนิน และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558)
 วินะรุด :   : 091158