การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร 
แด่
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
 
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ หมู่ที่ 8 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 
ในวันที่ 5 มกราคม 2559

........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ , นายธีรยุทธิ์  มั่งมี และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2559)
 วินะรุด :   : 140159