การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร 
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จฯ มาทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี
2559
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ในวันพุธที่
27 มกราคม 2559
 
........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายสังวรณ์  คงเมือง , นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2559)
 วินะรุด :   : 030259