ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) 
ปฏิบัติราชการเพื่อประสานงานกับชุดสื่อสารดาวเทียมของ ศสส.สป.
เพื่อ ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ระว่างวันที่ 30 ธ.ค.58 - 1 ม.ค.59

........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายสมชาย  แก้วกระจาย
(ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.58 - 1 มกราคม 59)
 วินะรุด :   : 130159