การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร 
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ มาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ในวัน
พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559
 
........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายสังวรณ์  คงเมือง , นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2559)
 วินะรุด :   : 30/03/59