การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร 
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชุมชนสายยาวเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 
........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ , นายกังวาล  ยะสูงเนิน และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2559)
 วินะรุด :   : 16/05/59