การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร 
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 
........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ , นายกังวาล  ยะสูงเนิน และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559)
 วินะรุด :   : 18/05/59