การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร 
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตาเอ็ม ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 
........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายสมชาย  แก้วกระจาย , นายศุภชัย  ศรีแสง และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2559)
 วินะรุด :   : 18/05/59