การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ โดยทรงประทับแรม
ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ระว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559

........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 5 ชุด
 

  (ชุดที่ 1)  นายสังวรณ์  คงเมือง , นายธีรยุทธิ์  มั่งมี และนายโยธิน  สง่าเนตร (21 - 25 พ.ค.59)
  (ชุดที่ 2)  นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ , นายวินะรุด  สู้ศึก และนายโยธิน  สง่าเนตร (25 - 29 พ.ค.59)
  (ชุดที่ 3)  นายสังวรณ์  คงเมือง และ นายกังวาล  ยะสูงเนิน (29 พ.ค. - 2 มิ.ย.59)               
  (ชุดที่ 4)  นายสมชาย  แก้วกระจาย และ นายศุภชัย  ศรีแสง (2 - 6 มิ.ย.59                     
  (ชุดที่ 5)  นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ , นายธีรยุทธิ์  มั่งมี และ นายโยธิน  สง่าเนตร (6 - 10 มิ.ย.59)   
 วินะรุด :   : 060659