การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร 
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ มาทรงวางศิลาฤกษ์
อาคารศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสิน (แห่งใหม่) อำเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 
........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายสังวรณ์  คงเมือง , นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2559)
 วินะรุด :   : 140759