การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ โดยทรงประทับแรม
ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ระว่างวันที่ 12 ก.ค.59 - 31 ส.ค.59

........................................

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (จัดเป็นชุดหมุนเวียนกัน)
 

1. นายสมชาย   แก้วกระจาย
2. นายสังวรณ์   คงเมือง       
3. นายวัชระ   เรืองฤทธิ์        
4. นายกังวาล   ยะสูงเนิน      
5. นายศุภชัย   ศรีแสง           
6. นายวินะรุด   สู้ศึก              
7. นายธีรยุทธิ์   มั่งมี             
8. นายโยธิน   สง่าเนตร         

 วินะรุด :   : 10/08/59