การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560

กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา

วันที่ 30 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560
...........................................................

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

นายสมชาย  แก้วกระจาย , นายประภวัต  ธรรมจันทึก , นายสิงหา  บุตรศรีภูมิ
นายศุภชัย  ศรีแสง , นายพิชิต  ธาดาวงษา , นายวินะรุด  สู้ศึก , นายโยธิน  สง่าเนตร

 
วินะรุด :   : 06/10/60