ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในภารกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานอัยการสูงสุด กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2560

...........................................................

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

นายสิงหา  บุตรศรีภูมิ , นายกังวาล  ยะสูงเนิน , นายศุภชัย  ศรีแสง
นายพิชิต  ธาดาวงษา , นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตร

.....................................................

 
วินะรุด :   : 07/11/60