การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
  
ณ ที่ประทับแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
ระว่างวันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2560

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายสิงหา  บุตรศรีภูมิ , นายกังวาล  ยะสูงเนิน และ นายโยธิน  สง่าเนตร
วินะรุด :   : 09/11/60