การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ระว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายสิงหา  บุตรศรีภูมิ , นายพิชิต  ธาดาวงษา และ นายโยธิน  สง่าเนตร
วินะรุด :   : 23/01/61