การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
  
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์
 
ระว่างวันที่ 6-14 ธันวาคม 2560

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายประภวัต  ธรรมจันทึก , นายศุภชัย  ศรีแสง , นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตร
วินะรุด :   : 05/01/61