การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
และเข้าร่วมการฝึกภาคสนาม (FTX) การระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร
ประจำปี 2561 (C-MEX18) ณ พื้นที่กองบัญชาการช่วยงบที่ 2
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2561

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายสิงหา  บุตรศรีภูมิ , นายกังวาล  ยะสูงเนิน และ นายโยธิน  สง่าเนตร
วินะรุด :   : 25/07/61