การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง รับฟังปัญหา/ข้อคิดเห็น
และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ณ วัดสมุทรโคดม ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๑
และโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้ ถนนเขตวนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายประภวัต  ธรรมจันทึก , นางวารินทร์  ประเสริฐนู , นายพิชิต  ธาดาวงษา , นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตร

วัดสมุทรโคดม ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้ ถนนเขตวนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
วินะรุด :   : 13/03/61