การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม
หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วันที่ 28-30 มกราคม 2561

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายกังวาล  ยะสูงเนิน , นายศุภชัย  ศรีแสง และ นายโยธิน  สง่าเนตร
วินะรุด :   : 31/01/61