การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติภารกิจและตรวจราชการ ณ จุดสกัดโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2561
 

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายศุภชัย  ศรีแสง , นายพิชิต  ธาดาวงษา และ นายโยธิน  สง่าเนตร
วินะรุด :   : 13/12/61