การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันที่
20 ตุลาคม 2561 และ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่
21 ตุลาคม 2561

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายกังวาล  ยะสูงเนิน , นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตร

 
วินะรุด :   : 07/11/61