การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง รับฟังปัญหา/ข้อคิดเห็น
และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
และที่ว่าการอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายประภวัต  ธรรมจันทึก , นายพิชิต  ธาดาวงษา , นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตร
วินะรุด :   : 15/02/61