ตรวจเช็คเครื่อง vcs ที่ใช้งานประจำสถานีสื่อสารจังหวัดสรีสะเกษซึ่งชำรุด
และนำเครื่อง vcs ที่ใช้งานประจำ ศสข.4 (นม) มาติดตั้งทดแทนที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายสิงหา  บุตรศรีภูมิ , นายพิชิต  ธาดาวงษา และ นายวินะรุด  สู้ศึก
วินะรุด :   : 13/11/61