การตรวจรับโครงการระบบรักษาความปลอดภัย
 
ของอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร (ดับเพลิง) กับ บริษัท กลิสเทน อินเตอร์เทรด จำกัด
ประจำจังหวัดในเครือข่าย (อุบลราชธานี , ศรีสะเกษ , สุรินทร์ , บุรีรัมย์ , นครราชสีมา)

ระว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายสิงหา  บุตรศรีภูมิ และ นายศุภชัย  ศรีแสง

ตรวจรับ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ตรวจรับ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ตรวจรับ ณ สุรินทร์
ตรวจรับ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ตรวจรับ ณ จังหวัดนครราชสีมา
วินะรุด :   : 27 ก.พ.61