การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดขอนแก่น
โดยทรงประทับแรม ณ เรือนประทับแรม สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น
 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายกังวาล  ยะสูงเนิน , นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตร
วินะรุด :   : 13/12/61