เจ้าหน้า ศสข.4 (นม) จัดระเบียบสายสัญญาณโทรศัพท์
และมาร์คสายสัญญาณโทรศัพท์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2561

...........................................................
 
วินะรุด :   : 26/07/61