การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM)
และ การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (
Corrective Maintenance : CM)
ระบบเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์
ICT
ที่ใช้งานประจำจังหวัดในเครือข่าย ศสข.4 (นม)
ตามแผนปฏิบัติการ ศสส.สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ ศสข.4 (นม)
ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2561

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายประภวัต  ธรรมจันทึก , นายศุภชัย  ศรีแสง , นายพิชิต  ธาดาวงษา และ นายวินะรุด  สู้ศึก

PM ณ จังหวัดสุรินทร์ (27 มี.ค.61)
  PM ณ จังหวัดอุบลราชธานี (28 มี.ค.61)
  PM ณ จังหวัดศรีสะเกษ (29 มี.ค.61)
  PM ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (30 มี.ค.61)
วินะรุด :   : 24/04/61